Page 10 - Lääneranna valimisliit 2021
P. 10

 10
LÄÄNERANNA VALIMISLIIT 2021 – MEIE SIHIKS ON ÜHTEHOIDEV JA TRADITSIOONE VÄÄRTUSTAV KOGUKOND
  Hästi toimiv
kommunikatsioon kui
kogukondade siduja
Kristina Kukk 124 Ain Saare 104
Hästi toimiv kommunikatsioon on nagu õli, mis hoiab valla hammasrattad töös – see on nagu vundament ja ühtlasi protsess, kus kogukonnaliikmed vahetavad infot, loovad suhteid ning hoiavad au sees piirkonna kul- tuuriväärtusi ja identiteeti. Avatud ja mitme- külgne suhtlus inimestega aitab suurendada valla tuntust ning on ühtlasi justkui kogukon- dade siduja.
Täna ei kujuta ilmselt enam ükski meie valla elanik ettegi, et tema kodus ei käiks Lääneranna Teataja või puuduks võimalus lugeda veebist tasuta kogu- konda puudutavaid uudiseid. Ometi veel neli aas- tat tagasi oli mõnes nüüdseks Lääneranna vallaks ühinenud omavalitsuses see just nii – valla info- lehte sai osta poest ning tasuta uudiste lugemisest internetis võis vaid und näha.
Neljast ühinenud omavalitsusest oli vaid ühel kogukonnaportaal, kus igal tööpäeval ilmus üks- kaks artiklit, mis rääkisid selle piirkonna ettevõte- te ja elanike edulugudest, andsid ülevaate vallas toimuvatest sündmustest, jagasid infot, millise maatüki on riik andnud rendile või kogunisti müüki pannud, ning palju muudki. Lihula Teataja positiiv- se arenguga sai ühinemislepingusse kirja punkt, mille kohaselt pidi uuel vallal olema oma uudis- teportaal, mille tegevust jätkatakse Lihula valla loodud ja arendatud uudisteportaali baasil. Samas dokumendis lepiti kokku ka selles, et uuel, Lää- neranna vallal, on oma ajaleht, mille väljaandmist jätkatakse seniste omavalitsusüksuste ajalehtede parimatest tavadest lähtuvalt.
Viimase nelja aasta jooksul on meie ühendvallas info liikumine arenenud täiesti uuele tasemele – 11 korda aastas ilmub ajaleht, mis on värviline ja trüki- tud kvaliteetsele paberile, seda kantakse laiali kõi- gisse vallas registreeritud postkastidesse tasuta.
Suvitajad saavad paberlehte lugeda raamatukogu- des või veebis. Samanimelises kogukonnaportaalis (ajaleht.laaneranna.ee) ilmuvad lood igapäeva- selt ning on tasuta kättesaadavad kõikidele huvi- listele. Mitmekülgset ja kaasaegset uudisvoogu täiendavad sotsiaalmeediakanalid nagu Facebook, Instagram, YouTube jt.
Lääneranna vallas liigub kogu oluline teave paremini, kui nii mõnelgi samaväärsel omavalitsusel
– koolidele, muuseumidele ning kultuuri- ja rahvamajadele
on loodud uued kodulehed, milles ilmuvad uudised jõuavad kohe Lääneranna Teataja veebilehele.
Noorte jaoks on loodud eraldi portaal, kuhu on koondunud väärt info ning noorte enda kirju- tatud artiklid. Viimase uuendusena sai 2020. aasta lõpus stardipaugu Lääneranna noorte- leht Lumehelbeke, mis ilmub kord kvartalis Lääneranna Teataja paberlehe ühe osana.
Kõik eelpool mainitu ei oleks täna reaalsus, kui puuduksid inimesed, kes saavad aru, kui oluline roll on ühisel kommunikatsioonil. Selle eest seisa- vad valla palgalised ametnikud ja teenistujad, kelle ülesanne on kõikvõimalikke uuendusi ellu viia ja rakendada. Lisaks terve Lääneranna valla kogu- kond, täpsemalt meie tublid noored ja täiskasva- nud, kes on nõus panustama oma aega ja energiat valla ühise kommunikatsiooni arengusse, saates kaastöid, jagades omavahel infot ning hoides au sees piirkonna kultuuriväärtusi ja identiteeti. Lää-
kõik kommunikatsioonid vananevad. Unistame 21. sajandi kultuuri- ja rahvamajadest, kus oleksid korralikud heli- ja valgustehnilised lahendused. Tegevusetult istudes jääme lihtsalt ajale jalgu ja uuendusteta ei saa enam professionaalset kuns- ti vahendada. Nagu teada, sõltub kultuurimajade sisu suuresti valla rahakotist. Kultuur on juba kord selline valdkond, kus peab peale maksma. Üht- teist on Lääneranna valla toel juba tehtud: Varbla rahvamajas on remonditud küttesüsteem, fassaad ja parandatud elektrisüsteemi. Lõpe rahvamaja sai uue katla, mis nüüd töötab hakkepuidu baasil, uued aknad, põranda, köögi, terrassi. Kõmsi rahva- maja sai uued lavakardinad ja külgmised kardinad, uue fassaadi, noortetoa. Nagu näha, on üksjagu juba tehtud, ent pikk maa on veel minna ja volikogu järgmisel koosseisul jätkub ka kultuurivallas tööd ja otsustamist küllaga.
Kõige tähtsam on, et säiliksid meie traditsioonid, et meie
neranna valimisliidus on täna – nagu oli ka aastate eest – mitmeid visionääre, kes on kulutanud sadu tunde oma hinnalist aega, et arendada seda, mil- le vilju me üheskoos maitseme. Meie kõigi ühine panus on olnud väga oluline kogu valla arenguks.
   Kultuurielu
Tiina Lobja 103
Meie vallas on neli suurt kultuurimaja, küla- seltsimajad, loovkoda, palju tublisid inimesi, kes panustavad kogukonna seltsiellu sünd- muste korraldamisega, olgu need siis küla- päevad, merepäevad, laadad, simmanid või jaanituled.
Eelmine valimisperiood oli Covidi tõttu hoopiski teistsugune kui muidu. Aga targad töötajad leidsid ka sel ajal tööd ja see oli just aeg, kus pidi hakka- ma teistmoodi mõtlema. Selle aja sees said kul- tuurimajad teha remonti, üritused kolisid veebi, kokku saadi väiksemate seltskondadega, toimus palju veebikoolitusi ja kõik kultuuritöötajad osale- sid turismiwebi jaoks objektide kaardistamisel. Aga me elasime selle aja üle.
Rahvamajad ja kultuurimaja on nõukogude pärand,
Nagu Tallinn, mis ei saa kunagi valmis, ei saa ka Lääneranna valla ühine inforuum kunagi täis. Meil on, kuhu areneda – valmimisjärgus on valda tut- vustav portaal. Meie kaunis loodus ootab jääd- vustamist ning avalikkusega jagamist. Meie seas on jätkuvalt veel palju inimesi ja ettevõtteid, kes toimetavad ennastsalgavalt, kuid on ühel või teisel põhjusel jäänud varju.
Märkame kõike head, mis meid siin piirkonnas ümbritseb, ning panustame veelgi enam avalik- ku ja mitmekesisesse kommunikatsiooni. Jätkame üheskoos tervikliku Lääneranna valla nimel ning aitame kaasa meie kodukoha edumeelsuse ja tun- tuse suurendamisele.
taidlejatel oleksid ruumid, kus harjutada.
Teatrid ja kontserdid tulevad koju kätte. Kaks kor- da nädalas saab Lihulas kinos käia, tänu digikino- le näeme vahel uusi filme juba enne esilinastust. Valla üks tähtsamaid kultuuriüritusi, rahvusvahe- line Matsalu Loodusfilmide Festival (MAFF) toimus tänavu juba 19. korda, järgmisel aastal ootab ees väärikas juubel.
Lääneranna valla ühisüritused jäid pandeemia tõt- tu kahel viimasel aastal ära. Loodame, et peagi saa- vad kõik kollektiivid jälle proovi teha ning siis juba omakeskis kohtuda ja kontserte anda. Neid üritu- si on väga vaja just meie ühisvalla ühtsustunde ja sünergia loomiseks.
Mul on hea meel, et ühe aktiivse kultuuripiirkon- nana on tuhast tõusnud Virtsu – virtsukad on enda eest seisma hakanud. Kui väga tahta, siis ikka saab.
  
   8   9   10   11   12