Page 12 - Lääneranna valimisliit 2021
P. 12

 12
LÄÄNERANNA VALIMISLIIT 202 – MEIE SIHIKS ON ÜHTEHOIDEV JA TRADITSIOONE VÄÄRTUSTAV KOGUKOND
PIKK PROGRAMM
  Sotsiaalvaldkond
Suhtume üksteisesse heatahtlikult ja hoolivalt. Arendame ja õpetame koostöös noortekeskustega eaka-
tele digisuhtlust.
Kaasajastame kõik senised sotsiaaltöö ja -hoolekande võimalused. Tagame esmatasandi sotsiaaltöötaja ja kodu- hooldustöötajate töökohad. Kanname hoolt süsteemsete tugiteenuste (psühholoog, eripedagoog, logopeed, tugiisik) olemasolu ja kättesaadavuse abivajajatele.
Eakate hoolekandes lähtume kaasatuse põhimõttest.
Toetame eakate seltsitegevust, osalemist kultuuri- ja spor- dielus ning toimetulekuks vajalikke koolituste korraldamist. Suurendame kogukonna ühtekuuluvustunnet, kasutame eakate elukogemust ja õpime nende elutarkusest.
Pakume eakatele parimat hooldekoduteenust ja viime lõpuni uue Koonga hooldekodu ehituse.
Seisame abivajavate laste ja perede eest. Kaasame kogukonnaliikmed lastekaitseteemalistesse koolitustes- se. Tagame spetsialistid ennetuse, varajase märkamise ning sekkumise teemadel ning lapsevanemates positiivse vanemluse juurutamisel.
Arendame peretugisüsteemi teenuseid tugispetsialistide abiga ning loome perepesa keskuse.
Arendame füüsilist keskkonda ja avalikku ruumi. Kind- lustame puuetega inimestele juurdepääsu avalikele tee- nustele ja hoonetele ning parandame puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut, et võimaldade neil elada tavapära- ses keskkonnas.
Panustame sotsiaaltranspordi teenuse kõrgemasse kvali- teeti. Kaasame sotsiaaltranspordisüsteemi partnereid ja loo- me võimalused uudsete lahenduste kasutuselevõtuks.
Korraldame erivajadustega inimestele tugiteenuse kätte- saadavuse ja suurendame tugiisikute rahastamist. Toetame võimalusel täiendavalt erihoolekande valdkonda.
Arendame koduhooldusteenust ja panustame tööta- jatesse. Laiendame koduõendusteenuste kättesaadavust koostöös teenuse osutajatega.
Sotsiaalteenuste arendamisel lähtume teenuse saajate tagasisidest ja vajadusest.
Tagame teenuste kättesaadavuse Lihula perearstikesku- ses ja perearsti vastuvõtupunktides. Peame oluliseks rahva head tervist ja toetame haigusi ennetavat tööd.
Loome vaimse tervise tugimeeskonna. Tagame igas piir- konnas vaimse tervise spetsialisti vastuvõtu ja julgustame inimesi oma muredele lahendust otsima.
Juhtimine ja avalik suhtlus
Juhime valda asjatundliku, kompetentse ja motiveeri- tud meeskonnana.
Oleme valla juhtimises usaldusväärne partner kodani- kule, ettevõtjale ja mittetulundussektorile ning rahastuses lähtume läbipaistvusest.
Osutame valla teeninduskeskustes teenuseid vastavalt kohalike elanike vajadustele (sh digiteenuste arendamine ja kasutamise õpetamine).
Muudame valla- ja selle allasutuste juhtimise töökorraldu- se efektiivsemaks olemasoleva inimressursiga. Võimaldame valla elanikele vastuvõtud teeninduskeskustes vastavalt vajadusele.
Viime volikogu istungite ülekanded veebi, suurendame esindus- ja osalusdemokraatiat, korraldame kogukonna arenguks olulistes küsimustes debatte ja ümarlaudu.
Kaasame valla arengukavade aruteludesse kogukonnad ning tagame piirkondade tasakaalustatud ja piirkondlikust eripärast tuleneva arendamise.
Jätkame valla ajalehe väljaandmist nii paberil kui digitaal- selt, kajastame valla tegevusi struktureeritud nädalakokku- võtte või infokirjana valla veebilehel.
Arendame edasi valla allasutuste veebilehekülgi, kasutades lisaks aktiivselt kõiki sotsiaalmeedia vahendeid.
Kaasame otsuste aruteludesse ja protsessidesse noortevo- likogu liikmeid.
Igal aastal eraldame kaasavasse eelarvesse 5000 eurot.
Kultuur, sport ja vaba aeg
Arendame kultuuri- ja sporditöö avalikku vabaõhutaristut. Uuendame Varbla, Koonga ja Virtsu staadioni rajakatted.
Tõstame ja ühtlustame kultuuritöötajate palgad. Väärtustame meie valla tublisid kultuuri-, spordi- ja vaba
aja sisustamise eestvedajaid, töötades välja nende tunnus- tamise statuudi.
Toetame traditsiooniliste spordi- ja kultuurisündmuste kor- raldamise jätkumist vallas.
Toetame külaseltse, loovkodasid, eakate klubisid, vabataht- likke päästjaid, spordiseltse jt noortele ja täiskasvanutele mõeldud huvitegevuse rahastamisel.
Kaasajastame kultuuri- ja rahvamajade heli- ja valgusteh- nilisi süsteeme ning arendame digitaalset võimekust.
Muudame mugavamaks valla ühtse kultuuri- ja spordikava pidamise.
Lääneranna valla raamatukogudes leiame uusi inno- vaatilisi raamatulaenutamise võimalusi (raamatubuss, raamatute laenutuskastid jm). Raamatukogud viime multi- funktsionaalsetesse hoonetesse ja mitmekesistame neis pakutavaid lisateenuseid.
Munitsipaalmuuseumisse rajame nõuetele vastava museaalide hoidla, renoveerime projektipõhiselt Lihula mõisa kõrvalhooned ja arendame hoonetes digivõimalusi.
Jätkame tänavavalgustuse arendamist, kasutades ener- giasäästlikke lahendusi (sh päikesepaneeliga lahendusi hajaasustuses).
Arutame kogukondadega läbi raietegevuse teetööde ja avalike alade hooldusel.
Kasutame tee-ehituses kohalikke maavarasid (kruus, liiv, dolokivi).
Seame sisse kruusa andmise erateedele.
   Noorsootöö
Kaasame noori kohalikesse otsustusprotsessidesse, toeta- me Lääneranna Noortevolikogu ja koolide õpilasomavalit- suste tegevust ning noorte omaalgatust.
Tagame Lääneranna Noortekeskuse avatud noorsootöö kättesaadavuse ja jätkusuutlikkuse.
Arendame noorteinfo kättesaadavust Lääneranna vallas ning toetame noorte hääle ja arvamuse tsensuurivaba aval- damist.
Toetame noorte inimeste positiivset ja mitmekülgset aren- gut, loome selleks tingimused, keskkonna ning noorsootöö- taja ametikoha Koonga piirkonda.
Loome ühtse noorteorganisatsioonide koostöövõrgustiku, mille abil pakume noortele parimaid ja läbimõeldud võima- lusi.
Viime noorsootöö noorte juurde, kaasates kogukonda ja kasutades kogukonnaruume.
Rajame uusi mängu- ja spordiväljakuid lastele ja noortele ning muudame vanad turvaliseks.
   Transport ja teed
Täiustame ja parendame ühistranspordivõrgustikku valla elanike liikumiseks valla- ja teeninduskeskustesse ning maa- konnakeskusesse.
Arendame ühis-, sotsiaal- ja koolitransporti.
Panustame kergliiklusteede ühtsesse arendamisse, ühen- dame kergliiklusteed valla suuremate keskustega ja seome need rajatavate terviseradadega.
Jätkame ja suurendame investeeringuid mustkatete raja- misse ning tõhustame olemasolevate kruuskattega teede hooldust.
 Haridus
Seisame selle eest, et meie lastel on jätkuvalt võimalik koduvallas saada kvaliteetset alg-, põhi- ja gümnaasiumi- haridust kaasaegses õpikeskkonnas.
Kaasajastame haridusvõrgustiku kogukonna ja koolide hoolekogudega läbi rääkides. Ehitame Lihulasse kaas- aegse koolihoone valla hariduskeskusena ja tõstame Lihula Gümnaasiumi atraktiivsust. Varblasse, Koongasse ja Virtsusse kavandame multifunktsionaalsed hooned (kool, huvitegevus ja kogukonnateenused). Kõmsi, Lõpe ja Mets- küla koolis jätkame alghariduse andmist õpilaste olemasolul.
Tagame haridusasutustes tugiteenuste kättesaadavuse (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog).
Arendame digi- ja individuaalõppe innovaatilisi võimalusi, sh vähendame lapsevanemate koormust ja loome õpikohad valla teenindus- ja noortekeskustes.
Väärtustame rohkem haridusasutustes töötavaid kvali- fikatsiooninõuetele vastavaid õpetajaid ja kaasame õppe- töösse eri valdkondade spetsialistid.
Täiustame ja tõhustame valla elanikena registreeritud õpi- lastele tasuta transpordi võimalusi kodu ja (huvi)kooli vahel ning tagame tasuta koolitoidu.
Tagame lasteaiakohad võimalikult kodu lähedal.
Mitmekesistame koos Lääneranna Spordikooli ja valla huvikoolidega erinevatele vanusegruppidele huvitegevuse ja tervisespordi võimalusi, sh rajame koostöös kogukonda- dega terviserajad.
Jätkame huviringides osalemise toetamist noortele ja viime huvihariduse noortele lähemale (valla teeninduskeskustesse ja noortetubadesse).
 Majandus
Tagame ettevõtluse võtmeprojektide (arendustegevused, planeeringud, hea avalik ruum jmt) elluviimise asjatundlikul tasemel.
Loome koos eraettevõtjatega kaugtöö tegemise võimalda- miseks tööpaigad.
Aitame kaasa sellele, et kiire internet jõuaks iga lapseni tema kodu lähedal.
Toetame uute töökohtade loomist kompetentse nõustami- se abil. Selgitame välja vajadused ja arendame ettevõtluse alustamiseks valla loomekeskuse (ruumideks nt Vatla mõis, Tuudi koolimaja, Lihula mõisa viinaköök vm) ning suuname elanikke suuremale ettevõtlusaktiivsusele erinevate toetus- meetmete tutvustamisega.
Korraldame koostöös kohalike ettevõtjatega valla ettevõt- lus- ja töömessi.
Taastame koostöös ettevõtjatega regulaarsed ettevõtjate ümarlauad vallas.
Teeme koostööd ülikoolide ja kutsehariduskeskustega, et suurendada piirkonnas haritud tööjõu olemasolu ja kesk- konnaküsimustes teadlikkuse tõstmist. Loome stipendiumi kohaliku noore õppimise toetamiseks.
Teeme koostööd ettevõtjatega õppuritele praktikakohtade võimaldamiseks.
Toetame loodusturismi (sh turismiveeb) ning valla vaata- misväärsuste korrastamist ja arendamist.
Toetame ettevõtjate algatusi keskkonnasäästlike lahendus- te kasutuselevõtuks.
Liigume energiatõhusa soojamajanduse, puhta joogivee ja kaasaegse kanalisatsioonivõrgu suunas.
Jätkame valla osaluse tagamist hajaasustusprogrammis osalejatele.
Peame tähtsaks rannikumere puhtust ning tagame veepu- hastusseadmete efektiivse toimimise ja sadamate korras- hoiu.
 Külaliikumine ja kogukonnatöö
Propageerime kogukonnaruumide laialdasemat kasuta- mist piirkonna elanike seas.
Soodustame kogukondade suuremat rolli kohaliku arengu eestvedamisel ja hoonete/ruumide kasutamisel, toetades külaliikumist ning kohalike elanike omaalgatust.
Toetame projektide omaosaluse tasumist ja külamajade tegevust vallaeelarvest.
Toetame kohalike kogukondade ühistegevust ning soodus- tame seeläbi ühtse valla kogukonnatunde tekkimist.
Korraldame kampaania Värvid Valda ja toetame hoonete värvimist, et saavutaksime korrastatuma avaliku ruumi.
  1
LÄÄNERANNA VALIMISLIIT 2021 – www.lrvl.ee • www.facebook.com/laaneranna • E-post: info@lrvl.ee Trükikoda / Hansaprint • Levitaja / Omniva • Fotod / erakogu • Küljendus / Ain Saare


   8   9   10   11   12