Page 6 - Lääneranna valimisliit 2021
P. 6

 6
LÄÄNERANNA VALIMISLIIT 2021 – MEIE SIHIKS ON ÜHTEHOIDEV JA TRADITSIOONE VÄÄRTUSTAV KOGUKOND
   lähedasi koole avatuna ning nende majandamist jätkusuutlikuna hoides.
Soovime meile kõigile head koostöötahet ja kaasamõtlemist pikemate eesmärkide seadmisel koolivõrgu kujundamisel ning arutelude käigus
Spordikool ja sport Lääneranna vallas
Janar Sõber 106
Meie valitsemise ajal sai projekteeritud, rahas- tatud ja valmis ehitatud üks suurematest kogu Lääneranna valla kogukonda puudutavatest objektidest – Lihula spordihoone. Spordihoo- nes on 846 m2 pallimängusaal, 104 m2 jõusaal ja 44 m2 joogasaal. Spordihoone valmimise- le järgnes sisult loogiline samm – Lääneranna spordikooli loomine. Spordikooli asutamine loob eelduse üld- ja huvihariduse sidumiseks.
Lääneranna vallas on olemas kogenud ja tulemusli- kud treenerid, kes on seni teinud oma tööd suuresti entusiasmist ja teiste tegemiste kõrvalt. Tänaseks on treenerid ja õpilased saanud spordikoolis kindla kodu. Treeneritel on olemas sotsiaalsed garantiid ja töötasu, et teha oma tööd põhitegevusena, lapsed on saanud spordihoones treenimiseks eeskujuliku
kokkulepitavate eesmärkide valla arengukava abil elluviimisel.
spordibaasi. Samas ei ole me ära unustanud ega jätnud kõrvale Lääneranna valla väiksemaid kesku- seid – maadlustreeningud toimuvad lisaks Lihulale Varblas, lauatennisetreener viib treeninguid läbi Vatlas, Virtsus, Kõmsil ja Lihulas, jalgpallitreenin- gud toimuvad lisaks Lihulale Kõmsil.
Siit edasi saame minna oma tegemistes pro- fessionaalsemaks ja süsteemsemaks, loodetavasti saame tulevikus pak-
kuda tööd ka uutele treeneritele
ja jõuda valla teistessegi asu- latesse, aga ikka juhul, kui on noori, kes tahavad sportida.
Lihula spordihoone toimib omamoodi kogukonnakes- kusena – meil käivad män- gimas korv-, jalg- ja võrkpalli mehed üle kogu Lääneranna valla. Lisaks toimuvad naiste-
le kangoo jumps’i treeningud, jõusaal on saanud palju tunnus-
vähenenud, kuid jätkuvalt on põllumajandus üks suurimaid tööandjaid siinsetele elanikele. Kui põl- lumajanduses toimub pidev automatiseerimine ja töökohtade suhteline vähenemine, tuleb leida uusi alternatiivseid töökohti. Selleks on Lääneranna vallas viimastel aastatel arendatud uusi tööstus- parke, mis pakuvad inimestele häid võimalusi uute ettevõtmiste alustamiseks ja seniste äride jätkami- seks, luues ka uusi töökohti.
Seoses Covid-19 viirusega on paljud linnainime- sed kolinud püsivalt oma maakodusse ja alusta- nud kaugtööga siit. Teed ja kommunikatsioonid on märksõnad, kuhu tuleb täna ja tulevikus rohkem panustada, et nii uued kui ka vanad elanikud meie valda pikemalt jääksid. Hajaasustus ja valla suur teedevõrk seab investeeringutele teedesse teatud piiri, kuid eesmärk on, et mustkattega tee jõuaks iga koduni!
Rahvastiku hõre asustatus
ja suured vahemaad meie vallas on seotud suhteliselt suurte kuludega iga elaniku kohta, kuid samas annab valla puutumatu loodus võimaluse
tust ja osutunud üllatuslikult vaat et kõige enam oodatud sportimiskohaks.
Tulevikuplaanidest tooks välja plaani rajada spor- dihoone taha krossijooksu- ja suusaring, plaa- nis on kaasajastada staadion, kõige enam ootab
spordimaja enda külge uut gümnaasiu- mihoonet, et üheskoos olla oma teenustega meie noortele lähemal ja veel paremini
kättesaadav.
    Maaelu väljakutsed ja võimalused
Andres Vaan 118 Hardi Pikkmets 119
Maaelu on kui ökosüsteem, kus iga detail peab olema paigas, et süsteem hästi toimiks. Maaelu hõlmab seda, mis on meie ümber: siin- sed inimesed, kodukohad, töökohad, kultuur, haridus, meelelahutus, looduskeskkond, teed, kommunikatsioonid jne.
Võib öelda, et ökosüsteemis on iga detail sama- väärne, kuid maaelu juures on kõige aluseks inime- ne – tema on samas ka maaelu suurim kujundaja. Tänapäeva maaelu üks peamisi probleeme on ini- meste puudus. Tuleb leida lahendusi, kuidas muu- ta meie vald atraktiivseks, et praegused elanikud sooviksid siin edasi elada ja uued inimesed soovik- sid siia kolida.
Üks olulisemaid tegureid, mis paneb inimesi eluko- haga seotud otsust langetama, on tasuv töökoht. Lääneranna vald on hajaasustusega piirkond, kus ajalooliselt on peamised töökohad olnud seotud siinse loodusega – kalanduse ja põllumajanduse- ga. Tänapäeval on tööhõive nendes valdkondades
luua uusi põnevaid töökohti seoses turismi ja loodusega.
Üha enam inimesi otsib kiire elutempo tõttu uusi ja põnevaid puhkuse veetmise võimalusi. Üks suu- repärane näide on hiljuti avatud majutusteenusi pakkuv Hekso Treehouses.
Lääneranna valla hõre asustus ja puutumatu loo- dus annab meile nii väljakutse kui ka võimalused pöörata need tegurid enda kasuks, võimalusi teha hooajalisi loodushoidlikke taastamis- ja hool- dustöid, mis on täna suure toetusega Euroopast ning toovad lisaraha ja vahendeid maapiirkonda. Soodustame ja teavitame kohalikke inimesi või- malustest ja viisidest, kuidas näiteks teha korda üks maha jäänud metsaheinamaa ja samas saada endale selle eest korralik toetus, ning kogukonnale jääb üks hooldatud seeneala.
Hajaasustusega piirkonnas, kus enamus teenuseid ja asutusi asub keskustes, on tähtis, et ühistrans- port oleks paindlik, selle korraldamisel on arvesta- tud laste ja täiskasvanute soovidega.
Noored inimesed tulevad maale elama, kui nad saavad pakkuda lastele sarnaseid võimalusi hari- duses, huvihariduses, hobidega tegelemisel nagu
   

   4   5   6   7   8