Page 4 - Lääneranna valimisliit 2021
P. 4

 4
LÄÄNERANNA VALIMISLIIT 2021 – MEIE SIHIKS ON ÜHTEHOIDEV JA TRADITSIOONE VÄÄRTUSTAV KOGUKOND
   Noortevolikogu toetab
järgmise põlvkonna
otsustaja kujunemist Lii Urb 114
Karmen Pikkmets 113
Otsustusprotsesside läbipaistvus, kogukon- na liikmete kaasatus otsuste tegemisel ning tugev kodanikuaktiivsus on ühe jätkusuutliku, innovaatilise ning ettevõtliku valla omadused. Kirjeldatud edumeelse omavalitsuse eduvõt- meks on seal elavad või tegutsevad inimesed. Tegusad ja pühendunud kodanikud annavad kogukonnale väärtuse, loovad uusi võimalusi ja pakuvad lahendusi. Just nendel põhimõtetel tegutseb meie vallas Lääneranna Noortevoli- kogu.
Noortevolikogu eesmärk on kaasata, toetada, ins- pireerida ja pakkuda võimalusi kaasarääkimiseks just noortematele kogukonna liikmetele. Siinkohal ei räägi me pelgalt kuni 18-aastastest, vaid kõigist neist, kel vanust kuni 30 eluaastat. Noorte kaasa- mine on äärmiselt oluline, sest noored on need, keda praegused valikud ja otsused tulevikus enim
mõjutavad. Samuti on tänapäeva noored täis huvi- tavaid ning isegi unikaalseid ideid, mis võivad luua uusi võimalusi, hoiakuid ja traditsioone. Noorte välja pakutud või nendega vähemalt konsulteeri- tud lahendused võtavad arvesse nende seisukohti ning on seetõttu noortele sobilikumad. Lisaks on kohalikul omavalitsusel neid lihtsam rakendada. Nii muutub noorte kodukoht atraktiivsemaks ning meelitab suuremat hulka neist tagasi, aga ka uusi noori peresid juurde.
Lääneranna Noortevolikogu on justkui ühenduslüli noorte ja otsustajate vahel.
Noortevolikogu sai alguse nelja valla ühinemisest, et luua kontakt uue valla erinevate põlvkonda- de vahel. Lääneranna Vallavolikogu alustas tööd, üritades erinevatest paikadest pärit inimesi ühen- dada omavahel maakonna muutmise ning ühiste valimiste, piiride ja eelarvega. Samal ajal lähenes noortevolikogu omavalitsuse muutusele innovaa- tilisemalt, noortepärasemalt ja igapäevaeluliselt. Lääneranna Noortevolikogu lihtsalt andis noortele võimaluse omavahel koostööd teha ja ühtsemaks
muutuda, leides ühiseid huvisid, murekohti ja tule- vikuvaateid ning hakates tegutsema koos uut val- da noortepärasemaks kujundades. Ja nad haarasid sellest võimalusest. Noortevolikogu liikmete seast võib leida iga piirkonna noori, kes on valmis aren- dama nii oma kodukoha kui ka terve valla noorte elu.
Noorte soov ja võimalus osaleda ühiskondlikes ning tema elu puudutavates otsustes toetab sidu- sa ning jätkusuutliku ühiskonna arengut. Samal ajal aitab see kujundada noortest aktiivseid ning oma kogukonnast hoolivaid kodanikke, kes on valmis tulevikus panustama või panustavad juba praegu oma kodukohta. Mitmed Lääneranna Noortevolikogu liikmed kuuluvad külaseltsidesse ja teistesse mittetulundusühingutesse, kus nad saavad juba noores eas muuta oma kohalikku elu- keskkonda innovaatilisemaks ning teha koostööd noortevolikoguga, et leida lahendusi noori puudu- tavatele probleemidele. Motiveeritud ja ideedest tulvil noored viivad edasi kogukondi ning edenda- vad kohalikku elu, andes oma panuse omavalitsuse arengusse ning luues sellele ka väärtust.
Paljud tänapäeva noored on sageli esimesed, kes võtavad midagi ette, kui märkavad probleemi kodukohas, kuna nemad teavad, kui väärtuslik
2020. aasta algusest toimib Lääneranna noorte- portaal, kust leiab usaldusväärset infot, uudiseid, kultuuri- ja spordisündmuste eelinfot, samuti tea- teid noortevolikogu tegevustest. Populaarseks on osutunud ka raamatunurk, kus lugemissoo- vitusi jagavad noored ise, samuti rahvusvahelisi võimalusi tutvustav info, noorsootöö uuringud ja palju muud. Lääneranna noorteportaali loomine ja noorte kaasamine toimetusse on saanud meie igapäevatöö osaks. 2021. aasta algusest ilmub kord kvartalis koos Lääneranna Teatajaga ka noor- te paberleht Lääneranna Lumehelbeke. Toetame noorte ajakirjandushuvi, analüüsivat ja kriitilist suhtumist saadud informatsiooni ning eneseväl- jendusoskust. Paberleht on justkui loogiline jätk veebiportaali ja noorsootöö arengus.
Nagu paljudes teisteski, „pehmetes” valdkonda- des, nii toimub ka noorsootöös pidev tõestamine ja tõendamine viimase vajalikkusest. Noorsootöö inspireerib, julgustab ja toetab noorte aktiivsust ning toimetulekut ühiskondlikus elus ning seetõt- tu on oluline selle järjepidev arendamine ja paren- damine, aga ka noortega koos kasvamine.
Meie suur südamesoov
on avatud noorsootöö kättesaadavuse ja jätkusuutlikkuse tagamine ja arendamine, kvaliteetse noorteinfo kättesaadavuse arendamine ja parandamine ning noorte maailmapildi laiendamine rahvusvaheliste projektide kaudu.
Uute noorsootöötajate palgale võtmine, noorsoo- töö viimine noortele lähemale, asutuste ja orga- nisatsioonide koostöövõrgustiku loomine, mille kaudu saame luua parimad ja läbimõeldud võima- lused noortele, on just need olulised asjad, millega peame ka edaspidi tegelema.
Noortega tegelemine, neile pühendumine ja vajaliku noorsootöö pakkumine aitab kin- nistada noorte sidet kodukohaga. Vaid nii, noorte silmis kodukanti väärtustades, saame olla kindlad, et tänased noored soovivad täis- kasvanuna elada ja töötada oma koduvallas. Noorte toel saame tagada Lääneranna val- la jätkusuutlikkuse ja selle, et ka paarikümne aasta pärast on siin noori ja särasilmseid ette- võtjaid, õpetajaid, kohaliku elu edendajaid jt.
Noored vajavad, et neid kuulatakse, nendega rää- gitakse, neid toetatakse ja neisse usutakse – nii kasvab põlvkondadevaheline sidusus ja nii saame luua inspireeriva keskkonna noorte arenguks.
     

   2   3   4   5   6