Page 2 - Lääneranna valimisliit 2021
P. 2

  2
LÄÄNERANNA VALIMISLIIT 2021 – MEIE SIHIKS ON ÜHTEHOIDEV JA TRADITSIOONE VÄÄRTUSTAV KOGUKOND
  LÜHIPROGRAMM
Seisame selle eest, et meie lastel on jätkuvalt võimalik koduvallas saada kvaliteetset alg-, põhi- ja gümnaasiu- miharidust kaasaegses õpikeskkonnas.
Ehitame Lihulasse uue kaasaegse koolihoone valla hariduskeskusena. Varblasse, Koongasse ja Virtsusse kavandame multifunktsionaalsed hoo- ned. Kõmsi, Lõpe ja Metsküla koolis jätkame alghariduse andmist.
Arendame kultuuri- ja sporditöö avalikku vabaõhutaristut, rajame ter- viserajad koostöös kogukondadega. Uuendame Varbla, Koonga ja Virtsu staadioni rajakatted.
Toetame külaseltse, loovkodasid, eakate klubisid, vabatahtlikke pääst- jaid, spordiseltse jt noortele ja täis- kasvanutele mõeldud huvitegevuse rahastamisel.
Toetame noorte inimeste positiivset ja mitmekülgset arengut, loome selleks tingimused, keskkonna ning noorsoo- töötaja ametikoha Koonga piirkonda.
Rajame uusi mängu- ja spordivälja- kuid lastele ja noortele ning muudame vanad mänguväljakud turvaliseks.
Soodustame kogukondade suuremat rolli kohaliku arengu eestvedamisel ja hoonete/ruumide kasutamisel.
Korraldame kampaania Värvid Valda ja toetame hoonete värvimist, et saavu- taksime korrastatuma avaliku ruumi.
Pakume eakatele parimat hooldeko- duteenust ja viime lõpuni uue Koonga hooldekodu ehituse. Tagame teenuste kättesaadavuse Lihula perearstikesku- ses ja olemasolevates perearstivastu- võtupunktides.
Loome vaimse tervise tugimeeskonna. Tagame igas piirkonnas vaimse tervise spetsialisti vastuvõtu ja julgustame inimesi oma muredele lahendust leid- ma.
Arendame ja õpetame koos noortega eakatele digisuhtlust.
Arendame peretugisüsteemi tee- nuseid tugispetsialistide abiga ning loome perepesa keskuse.
Igal aastal eraldame kaasavasse eel- arvesse 5000 eurot.
Loome koos eraettevõtjatega tööpai- gad kaugtöö võimaldamiseks.
Selgitame välja vajadused ja aren- dame ettevõtluse alustamiseks valla loomekeskuse (ruumideks nt Vatla mõis, Tuudi koolimaja, Lihula mõisa viinaköök vm) ning suuname elanik- ke suuremale ettevõtlusaktiivsusele erinevate toetusmeetmete tutvusta- misega.
Korraldame koostöös kohalike ette- võtjatega ettevõtlus- ja töömessi.
Panustame kergliiklusteede ühtsesse arendamisse, ühendame kergliiklus- teed valla keskustega ja seome kerg- liiklusteed rajatavate terviseradadega.
Jätkame ja suurendame investeerin- guid mustkatete rajamisse ja tõhusta- me olemasolevate kruuskattega teede hooldust.
  Hea avalik ruum
Tiina Lobja 103
Järgmise valimisperioodi ajal seisab meil ees väga suur projekt, nimelt
avanes meie vallal võimalus osaleda EV 100 jätkuprogrammis arhitek-
tuurivõistlusel „Hea avalik ruum” ideekonkursil välisruumi eskiisprojekti
Projektialasse on kaasatud linnuse-
mägi, mõis, laululava, kultuurima-
ja, Pastoraadi park, Vabadussamba
park, vene kirik, Jaama tänava ääres
olev vallavalitsuse kinnistu koos
võimaliku ühendusega Lihula güm-
naasiumini, muusikakoolitagune ning
saamiseks. •
Jaama tänava ja Tallinna mnt ristmik.
Eesmärk on ruumi muutmine praegusest
lahendusest inimsõbralikumaks, • atraktiivsemaks ja mitmekesisemaks.
Kogu ala ulatuses saab olema piisavalt pinke ja prügikaste.
Pastoraadi pargi saar saab valgustuse ja seal saab pidada kontserte.
Põhieesmärk on Lihula kui valla tõmbekeskuse peatänava arendamine ning
pakkuda välja lahendusi tänavaäärsetele laiendustele ja võimalikule uuele keskväljakule. •
Eestis on selle projekti raames juba väga paljud linnad saanud uued ja väga ilusad keskväljakud. See projekt mõjutab kogu linna ja piirkonna edasist arengut, meie • elukeskkonda, ettevõtlust nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Kindlasti suurendab see sise- ja välisturismi. Usun, et paljud on käinud uudista-
mas juba valminud objekte. Mina olen külastanud vähemalt kümmet Eesti linna,
kus on loodud uued unikaalsed keskväljakud ja korrastatud peatänavad. Olen
lihtsalt vaimustunud, kui kaunid need on ja millised unikaalsed lahendused on • teoks saanud. Lihula puhul on tegemist muinsuskaitsealaga. Mõjualasse jääb
Tallinna mnt ja seda ümbritsev avalik linnaruum. Algab linnusemäelt ja kulgeb peatänavat mööda autoremondi töökojani aadressil Tallinna mnt 54.
jaoks.
Muusika- ja kunstikooli taha tuleb väliklass, kus saab teha skulptuure, kivi-, ja puittaieseid.
Lisanduvad rattaparklad, lastemänguväljakud, uued kaasaegsed
Laiendatakse kultuurimaja parklat ning kultuurimaja
• looduslikule nõlvale on planeeritud lava öö- ja välikontsertide
infotahvlid ja ekraanid. Kergliiklustee teeb ringi ümber Lihula, seal saab • joosta, rulluisutada, rattaga sõita.
Vene kirikusse tuleb galerii. Laiendatakse ja rajatakse uusi parklaid.
„
H
e
a
a
v
a
l
i
k
r
u
u
m
”
v
õ
i
t
j
a
„
H
õ
b
e
d
l
n
a
a
u
k
”
i
d
e
e
k
a
v
   1   2   3   4   5