Page 3 - Lääneranna valimisliit 2021
P. 3

 Unistada tuleb suurelt ja julgelt. Mina usun, et aastaks 2025 on meil juba uus peatänav ja meie valla keskus on Eesti kauneim väikelinn. Hoiame siis kõik pöialt, et see nii ka läheks!
Projekti rahastab Euroopa Liit, loomulikult on sellel ka kohaliku omavalitsuse omaosalus. Mulle väga meeldiks elada ilusas, korrastatud ja inimsõbralikus väi- kelinnas.
Härmalõnga tantsurühm Paadrema kogukonnast poseerimas isevalmistatud rahvarõivastega
www.lrvl.ee
3
  Kogukonnad ja
külaliikumine
Margit Merila 110
Pea neli aastat on möödunud kui linnutiivul ja endiselt on kogukondade teema vallas väga aktuaalne. Lääneranna vallas toimetab pea 20 kogukonnas üle 150 mittetulundusühingu. Toimunud on mittetulundusühingute kokku- saamised Kõmsil, Lõpel ja Vatlas, kus koolitati, arutati ja õpiti teiste kogemustest. Kokkukut- sumiseks näitasid initsiatiivi just MTÜ-d ise ja huvi oli väga suur, sest kokku said ju eelnevalt neljas vallas (enne liitumist Lääneranna val- laks) toimetanud MTÜd, kes omavahel ei olnud enne tutvunud või kokku saanud.
Välja on töötatud Lääneranna valla eelarvest mit- tetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundusliku tegevuse toetamise kord, mille alusel saavad MTÜ-d, SA-d ja seltsingud taotle- da projektitoetust, tegevustoetust ja omaosaluse finantseerimise toetust. Kinnitatud on taotlemise ja aruandluse vormid. Taotlusi hindab neljaliikme- line komisjon, kuhu kuuluvad kõigi nelja piirkonna esindajad. Aastatel 2018–2021 on erinevaid toetusi taotletud ja jagatud igal aastal pea 100 000 euro ulatuses. Samas projektitoetuse investeeringute- ga, milles vald aitab katta omaosalust (tavaliselt 10%), tuuakse valda lisaraha, mis on päris suur lisa valla eelarve investeeringutele. Suuremate oma- osaluse finantseerimise toetuse summadega on vald panustanud erinevatesse piirkondadesse (nt Mihkli, Koonga, Jänistvere, Lõpe, Oidrema, Saulepi, Varbla, Paadrema, Kirbla, Lihula, Metsküla, Kõmsi, Virtsu jt). Kõik need toetused on kogukonda elav- danud ja parandanud kohapealset eluolu. Peale toetuste investeerib vald otse hoonetesse ja raja- tistesse, mis on rendile antud ja mida kasutavad MTÜ-d.
Vald on oma hooneid andnud kogukondadele (külaseltsidele) rendile: Saulepi seltsimaja ja Vatla mõis. Samas kasutab vald seltsi omanduses ole- vaid ruume Kirbla rahvamajas haruraamatukogu
toimimiseks. Virtsu koolis aga kasutab kooli ruume seltsitegevuseks Virt- su Arenguselts. Eesmärk ongi valla omanduses olevaid hooneid ja ruume maksimaalselt kasutada ning kasuta- jaid ja tegevusi põimida.
Samuti toetatakse valla eelarvest täiskasvanute huvitegevust: käsitöö- ringide, lauluansamblite, rahvatant- surühmade juhendajad saavad tasu, kasutuses olevate ruumide eest tasu ei võeta jne.
Vallas tegutsevad lisaks territoriaal- setele kogukondadele ka vabataht- like päästjate kogukonnad: Hanila Tuletõrje Selts (Kõmsi, Vatla piirkond), Koonga Vabatahtlike Päästeselts, Pär- numaa Merepääste (Varbla piirkond), Pärnumaa Märjad Käpad, Varbla Pur- jelauapunkt. Vald toetab vastavalt vajadusele ja võimalustele ka nende tegevust.
Kõlama on jäänud mõte, et igal kogu- konnal, keda vald toetab kas maja ülalpidamiskulude tasumisega, tege- vustoetuse või projektitoetusega, peaks olema nimiüritus või tähtsünd- mus! Väga paljudel piirkondadel on need olemas, toimuvad kas igal aastal või kindlate intervallidega ja on tun- tud ka laiemalt kui ainult oma vallas.
Olen jätkuvalt seda meelt, et tugevad kogukonnad
on valla üks alustaladest ja Lääneranna vald on üks suur tervik, mille tugevuseks on kogukondade eripära ja mitmekülgsus, ning seda tuleb märgata ja toetada.
Lääneranna Noortekeskus loodi 1. jaanuaril 2019. aastal ning selle struktuuriüksusteks on valla eri- nevates piirkondades asuvad noortetoad: Lihula noortemaja, Lõpe klubis asuvad Lõpe noorteka vabaajaruumid, Kõmsi rahvamajas asuv Kõmsi noortetuba, Varbla rahvamajas tegutsev Varbla noortetuba ning vabatahtlikkuse alusel Koongas, MTÜ Koonga Kogukonna ruumides tegutsev KoKo.
Lääneranna noortekeskus toetab noorte mitme- külgset arengut ja mitteformaalset õpet. Kor- raldame aasta ringi avatud noorsootööd ning iga-aastaseid noortemalevaid, laagreid, noorte- päeva, tähistame traditsioonilisi rahvakalendri tähtpäevi ning võtame osa rahvusvahelistest pro- jektidest.
  Ühe suure ülevallalise kogukonna kujunemine võtab veel aega, kohustuslik liitmine/liitumine ei anna tulemust, initsiatiiv peab tulema altpoolt! Seniks arendame väikeseid kogukondi, korraldame ühiseid tegevusi teiste kogukondadega ja sulandu- me vaikselt.
Malevas saavad noored esmase töökogemuse ja elu esimese palga, osalejaid on üle terve valla, Koongast Virtsuni välja.
2020. aasta suve Lääneranna noortelaager pälvis Haridus- ja Teadusministeeriumilt aasta noortelaager 2020 tiitli.
Traditsiooniliselt toimub igal aastal augustikuu teisel neljapäeval Lääneranna noortepäev, mis on, nagu nimigi ütleb, pühendatud meie imelistele noortele ja noortemeelsetele. Toimuvad võistlu- sed, avatud on lõbustusala, päeva lõpetab noorte seas populaarne artist.
   Noortekeskuste töö ja noortevõrgustikud
Lii Urb 114
Karmen Pikkmets 113 Anneli Pikkmets 107 Ursula Kuningas 116
Meie kui noorsootöötajate roll ühiskonnas on toetada noori ning nende tegemisi, algatusi ja unistusi. Lääneranna Noortekeskus on koht, kus noored tunnevad, et neist hoolitakse. See ei ole pelgalt koht, kus huvitegevustest osa võtta või bussi oodata – noortekeskus on pal- judele noortele saanud justkui teiseks koduks.
    1   2   3   4   5