Lääneranna vald – parim elukeskkond kõigile!
Meie sihiks on ühtehoidev ja traditsioone väärtustav kogukond.

LÜHIPROGRAMM 2021

 • Seisame selle eest, et meie lastel on jätkuvalt võimalik koduvallas saada kvaliteetset alg-, põhi- ja gümnaasiumiharidust kaasaegses õpikeskkonnas.
 • Ehitame Lihulasse uue kaasaegse koolihoone valla hariduskeskusena. Varblasse, Koongasse ja Virtsusse kavandame multifunktsionaalsed hooned. Kõmsi, Lõpe ja Metsküla koolis jätkame alghariduse andmist.
 • Arendame kultuuri- ja sporditöö avalikku vabaõhutaristut, rajame terviserajad koostöös kogukondadega. Uuendame Varbla, Koonga ja Virtsu staadioni rajakatted.
 • Toetame külaseltse, loovkodasid, eakate klubisid, vabatahtlikke päästjaid, spordiseltse jt noortele ja täiskasvanutele mõeldud huvitegevuse rahastamisel.
 • Toetame noorte inimeste positiivset ja mitmekülgset arengut, loome selleks tingimused, keskkonna ning noorsootöötaja ametikoha Koonga piirkonda.
 • Rajame uusi mängu- ja spordiväljakuid lastele ja noortele ning muudame vanad mänguväljakud turvaliseks.
 • Soodustame kogukondade suuremat rolli kohaliku arengu eestvedamisel ja hoonete/ruumide kasutamisel.
 • Korraldame kampaania Värvid Valda ja toetame hoonete värvimist, et saavutaksime korrastatuma avaliku ruumi.
 • Pakume eakatele parimat hooldekoduteenust ja viime lõpuni uue Koonga hooldekodu ehituse. Tagame teenuste kättesaadavuse Lihula perearstikeskuses ja olemasolevates perearstivastuvõtupunktides.
 • Loome vaimse tervise tugimeeskonna. Tagame igas piirkonnas vaimse tervise spetsialisti vastuvõtu ja julgustame inimesi oma muredele lahendust leidma.
 • Arendame ja õpetame koos noortega eakatele digisuhtlust.
 • Arendame peretugisüsteemi teenuseid tugispetsialistide abiga ning loome perepesa keskuse.
 • Igal aastal eraldame kaasavasse eelarvesse 5000 eurot.
 • Loome koos eraettevõtjatega tööpaigad kaugtöö võimaldamiseks.
 • Selgitame välja vajadused ja arendame ettevõtluse alustamiseks valla loomekeskuse (ruumideks nt Vatla mõis, Tuudi koolimaja, Lihula mõisa viinaköök vm) ning suuname elanikke suuremale ettevõtlusaktiivsusele erinevate toetusmeetmete tutvustamisega.
 • Korraldame koostöös kohalike ettevõtjatega ettevõtlus- ja töömessi.
 • Panustame kergliiklusteede ühtsesse arendamisse, ühendame kergliiklusteed valla keskustega ja seome kergliiklusteed rajatavate terviseradadega.
 • Jätkame ja suurendame investeeringuid mustkatete rajamisse ja tõhustame olemasolevate kruuskattega teede hooldust.

PIKK PROGRAMM 2021

 • Suhtume üksteisesse heatahtlikult ja hoolivalt.
 • Arendame ja õpetame koostöös noortekeskustega eakatele digisuhtlust.
 • Kaasajastame kõik senised sotsiaaltöö ja -hoolekande võimalused. Tagame esmatasandi sotsiaaltöötaja ja koduhooldustöötajate töökohad. Kanname hoolt süsteemsete tugiteenuste (psühholoog, eripedagoog, logopeed, tugiisik) olemasolu ja kättesaadavuse abivajajatele.
 • Eakate hoolekandes lähtume kaasatuse põhimõttest. Toetame eakate seltsitegevust, osalemist kultuuri- ja spordielus ning toimetulekuks vajalikke koolituste korraldamist. Suurendame kogukonna ühtekuuluvustunnet, kasutame eakate elukogemust ja õpime nende elutarkusest.
 • Pakume eakatele parimat hooldekoduteenust ja viime lõpuni uue Koonga hooldekodu ehituse.
 • Seisame abivajavate laste ja perede eest. Kaasame kogukonnaliikmed lastekaitseteemalistesse koolitustesse. Tagame spetsialistid ennetuse, varajase märkamise ning sekkumise teemadel ning lapsevanemates positiivse vanemluse juurutamisel.
 • Arendame peretugisüsteemi teenuseid tugispetsialistide abiga ning loome perepesa keskuse.
 • Arendame füüsilist keskkonda ja avalikku ruumi. Kindlustame puuetega inimestele juurdepääsu avalikele teenustele ja hoonetele ning parandame puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut, et võimaldade neil elada tavapärases keskkonnas.
 • Panustame sotsiaaltranspordi teenuse kõrgemasse kvaliteeti. Kaasame sotsiaaltranspordisüsteemi partnereid ja loome võimalused uudsete lahenduste kasutuselevõtuks.
 • Korraldame erivajadustega inimestele tugiteenuse kättesaadavuse ja suurendame tugiisikute rahastamist. Toetame võimalusel täiendavalt erihoolekande valdkonda.
 • Arendame koduhooldusteenust ja panustame töötajatesse. Laiendame koduõendusteenuste kättesaadavust koostöös teenuse osutajatega.
 • Sotsiaalteenuste arendamisel lähtume teenuse saajate tagasisidest ja vajadusest.
 • Tagame teenuste kättesaadavuse Lihula perearstikeskuses ja perearsti vastuvõtupunktides. Peame oluliseks rahva head tervist ja toetame haigusi ennetavat tööd.
 • Loome vaimse tervise tugimeeskonna. Tagame igas piirkonnas vaimse tervise spetsialisti vastuvõtu ja julgustame inimesi oma muredele lahendust otsima.
 • Juhime valda asjatundliku, kompetentse ja motiveeritud meeskonnana.
 • Oleme valla juhtimises usaldusväärne partner kodanikule, ettevõtjale ja mittetulundussektorile ning rahastuses lähtume läbipaistvusest.
 • Osutame valla teeninduskeskustes teenuseid vastavalt kohalike elanike vajadustele (sh digiteenuste arendamine ja kasutamise õpetamine).
 • Muudame valla- ja selle allasutuste juhtimise töökorralduse efektiivsemaks olemasoleva inimressursiga. Võimaldame valla elanikele vastuvõtud teeninduskeskustes vastavalt vajadusele.
 • Viime volikogu istungite ülekanded veebi, suurendame esindus- ja osalusdemokraatiat, korraldame kogukonna arenguks olulistes küsimustes debatte ja ümarlaudu.
 • Kaasame valla arengukavade aruteludesse kogukonnad ning tagame piirkondade tasakaalustatud ja piirkondlikust eripärast tuleneva arendamise.
 • Jätkame valla ajalehe väljaandmist nii paberil kui digitaalselt, kajastame valla tegevusi struktureeritud nädalakokkuvõtte või infokirjana valla veebilehel.
 • Arendame edasi valla allasutuste veebilehekülgi, kasutades lisaks aktiivselt kõiki sotsiaalmeedia vahendeid.
 • Kaasame otsuste aruteludesse ja protsessidesse noortevolikogu liikmeid.
 • Igal aastal eraldame kaasavasse eelarvesse 5000 eurot.
 • Arendame kultuuri- ja sporditöö avalikku vabaõhutaristut. Uuendame Varbla, Koonga ja Virtsu staadioni rajakatted.
 • Tõstame ja ühtlustame kultuuritöötajate palgad.
 • Väärtustame meie valla tublisid kultuuri-, spordi- ja vaba aja sisustamise eestvedajaid, töötades välja nende tunnustamise statuudi.
 • Toetame traditsiooniliste spordi- ja kultuurisündmuste korraldamise jätkumist vallas.
 • Toetame külaseltse, loovkodasid, eakate klubisid, vabatahtlikke päästjaid, spordiseltse jt noortele ja täiskasvanutele mõeldud huvitegevuse rahastamisel.
 • Kaasajastame kultuuri- ja rahvamajade heli- ja valgustehnilisi süsteeme ning arendame digitaalset võimekust.
 • Muudame mugavamaks valla ühtse kultuuri- ja spordikava pidamise.
 • Lääneranna valla raamatukogudes leiame uusi innovaatilisi raamatulaenutamise võimalusi (raamatubuss, raamatute laenutuskastid jm). Raamatukogud viime multifunktsionaalsetesse hoonetesse ja mitmekesistame neis pakutavaid lisateenuseid.
 • Munitsipaalmuuseumisse rajame nõuetele vastava museaalide hoidla, renoveerime projektipõhiselt Lihula mõisa kõrvalhooned ja arendame hoonetes digivõimalusi.
 • Tagame ettevõtluse võtmeprojektide (arendustegevused, planeeringud, hea avalik ruum jmt) elluviimise asjatundlikul tasemel.
 • Loome koos eraettevõtjatega kaugtöö tegemise võimaldamiseks tööpaigad.
 • Aitame kaasa sellele, et kiire internet jõuaks iga lapseni tema kodu lähedal.
 • Toetame uute töökohtade loomist kompetentse nõustamise abil. Selgitame välja vajadused ja arendame ettevõtluse alustamiseks valla loomekeskuse (ruumideks nt Vatla mõis, Tuudi koolimaja, Lihula mõisa viinaköök vm) ning suuname elanikke suuremale ettevõtlusaktiivsusele erinevate toetusmeetmete tutvustamisega.
 • Korraldame koostöös kohalike ettevõtjatega valla ettevõtlus- ja töömessi.
 • Taastame koostöös ettevõtjatega regulaarsed ettevõtjate ümarlauad vallas.
 • Teeme koostööd ülikoolide ja kutsehariduskeskustega, et suurendada piirkonnas haritud tööjõu olemasolu ja keskkonnaküsimustes teadlikkuse tõstmist. Loome stipendiumi kohaliku noore õppimise toetamiseks.
 • Teeme koostööd ettevõtjatega õppuritele praktikakohtade võimaldamiseks.
 • Toetame loodusturismi (sh turismiveeb) ning valla vaatamisväärsuste korrastamist ja arendamist.
 • Toetame ettevõtjate algatusi keskkonnasäästlike lahenduste kasutuselevõtuks.
 • Liigume energiatõhusa soojamajanduse, puhta joogivee ja kaasaegse kanalisatsioonivõrgu suunas.
 • Jätkame valla osaluse tagamist hajaasustusprogrammis osalejatele.
 • Peame tähtsaks rannikumere puhtust ning tagame veepuhastusseadmete efektiivse toimimise ja sadamate korrashoiu.
 • Täiustame ja parendame ühistranspordivõrgustikku valla elanike liikumiseks valla- ja teeninduskeskustesse ning maakonnakeskusesse.
 • Arendame ühis-, sotsiaal- ja koolitransporti.
 • Panustame kergliiklusteede ühtsesse arendamisse, ühendame kergliiklusteed valla suuremate keskustega ja seome need rajatavate terviseradadega.
 • Jätkame ja suurendame investeeringuid mustkatete rajamisse ning tõhustame olemasolevate kruuskattega teede hooldust.
 • Jätkame tänavavalgustuse arendamist, kasutades energiasäästlikke lahendusi (sh päikesepaneeliga lahendusi hajaasustuses).
 • Arutame kogukondadega läbi raietegevuse teetööde ja avalike alade hooldusel.
 • Kasutame tee-ehituses kohalikke maavarasid (kruus, liiv, dolokivi).
 • Seame sisse kruusa andmise erateedele.
 • Seisame selle eest, et meie lastel on jätkuvalt võimalik koduvallas saada kvaliteetset alg-, põhi- ja gümnaasiumiharidust kaasaegses õpikeskkonnas.
 • Kaasajastame haridusvõrgustiku kogukonna ja koolide hoolekogudega läbi rääkides. Ehitame Lihulasse kaasaegse koolihoone valla hariduskeskusena ja tõstame Lihula Gümnaasiumi atraktiivsust. Varblasse, Koongasse ja Virtsusse kavandame multifunktsionaalsed hooned (kool, huvitegevus ja kogukonnateenused). Kõmsi, Lõpe ja Metsküla koolis jätkame alghariduse andmist õpilaste olemasolul.
 • Tagame haridusasutustes tugiteenuste kättesaadavuse (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog).
 • Arendame digi- ja individuaalõppe innovaatilisi võimalusi, sh vähendame lapsevanemate koormust ja loome õpikohad valla teenindus- ja noortekeskustes.
 • Väärtustame rohkem haridusasutustes töötavaid kvalifikatsiooninõuetele vastavaid õpetajaid ja kaasame õppetöösse eri valdkondade spetsialistid.
 • Täiustame ja tõhustame valla elanikena registreeritud õpilastele tasuta transpordi võimalusi kodu ja (huvi)kooli vahel ning tagame tasuta koolitoidu.
 • Tagame lasteaiakohad võimalikult kodu lähedal.
 • Mitmekesistame koos Lääneranna Spordikooli ja valla huvikoolidega erinevatele vanusegruppidele huvitegevuse ja tervisespordi võimalusi, sh rajame koostöös kogukondadega terviserajad.
 • Jätkame huviringides osalemise toetamist noortele ja viime huvihariduse noortele lähemale (valla teeninduskeskustesse ja noortetubadesse).
 • Kaasame noori kohalikesse otsustusprotsessidesse, toetame Lääneranna Noortevolikogu ja koolide õpilasomavalitsuste tegevust ning noorte omaalgatust.
 • Tagame Lääneranna Noortekeskuse avatud noorsootöö kättesaadavuse ja jätkusuutlikkuse.
 • Arendame noorteinfo kättesaadavust Lääneranna vallas ning toetame noorte hääle ja arvamuse tsensuurivaba avaldamist.
 • Toetame noorte inimeste positiivset ja mitmekülgset arengut, loome selleks tingimused, keskkonna ning noorsootöötaja ametikoha Koonga piirkonda.
 • Loome ühtse noorteorganisatsioonide koostöövõrgustiku, mille abil pakume noortele parimaid ja läbimõeldud võimalusi.
 • Viime noorsootöö noorte juurde, kaasates kogukonda ja kasutades kogukonnaruume.
 • Rajame uusi mängu- ja spordiväljakuid lastele ja noortele ning muudame vanad turvaliseks.
 • Propageerime kogukonnaruumide laialdasemat kasutamist piirkonna elanike seas.
 • Soodustame kogukondade suuremat rolli kohaliku arengu eestvedamisel ja hoonete/ruumide kasutamisel, toetades külaliikumist ning kohalike elanike omaalgatust.
 • Toetame projektide omaosaluse tasumist ja külamajade tegevust vallaeelarvest.
 • Toetame kohalike kogukondade ühistegevust ning soodustame seeläbi ühtse valla kogukonnatunde tekkimist.
 • Korraldame kampaania Värvid Valda ja toetame hoonete värvimist, et saavutaksime korrastatuma avaliku ruumi.

ARTIKLID JA KIRJUTISED

Uudised

Koalitsiooni moodustamine

Lääneranna valla juhtimiseks moodustati 16.11.2021 koalitsioon Lääneranna valimisliidu, Erakond Isamaa ja Eesti Keskerakonna volinike poolt. Kokku siis moodustub koalitsioon 16 liikmelisena 21-st.

Loe edasi
debatt

Lääneranna Noortevolikogu KOV volikogu valimiste debatt 14.10.2021

Debati teemadeks oli haridusvõrgustik, noorsootöö võimalused, noorte kaasamine ja huvitegevuse toetamine. Ürituse eesmärgiks oli tutvustada noortele nende omavalitsuses kandideerivate valimisliitude/erakondade vaateid antud teemadel.

_MG_8497

Noortevolikogu toetab järgmise põlvkonna otsustaja kujunemist

Otsustusprotsesside läbipaistvus, kogukonna liikmete kaasatus otsuste tegemisel ning tugev kodanikuaktiivsus on ühe jätkusuutliku, innovaatilise ning ettevõtliku valla omadused.

SmartSelect_20210919-120824_Chrome

Nutikate lahenduste abil saavad kõik teed korda

Maal elamine on luksus ja et seda täiel rinnal nautida saaksime, vajame korras teid, et jõuda kiirelt ja mugavalt tagasi koju, kus meid oodatakse.

lg

Kaasaegne haridus ja koolivõrk ning huviharidus

Lääneranna vald on suur, hõreda asustusega ning soode ja metsadega tugevasti liigendatud. Täna teenindab meie valla territooriumil lapsi seitse üldhariduskooli – kuigi lähtuvalt laste arvust ei ole üheski neist õpilasi piisavalt – ning kolm huvihariduskooli.

IMG_1873

Hästi toimiv kommunikatsioon kui kogukondade siduja

Avatud ja mitmekülgne suhtlus inimestega aitab suurendada valla tuntust ning on ühtlasi justkui kogukondade siduja.

Meie kandidaadid

Lääneranna valimisliidu kandidaatide nimekiri