MEIE LÜHIPROGRAMM JA TULEMUSED 2017–2021

 • Säilitame senise koolivõrgu – kõik Lääneranna lasteaiad, põhikoolid ja gümnaasiumi.
  1. Koolivõrk on säilinud. Koostatud on haridusvõrgu analüüs
  2. Asutatud Lääneranna valla Spordikool
  3. Tasuta toit koolides ja lasteaias
  4. Toetatud huviharidus
 • Tagame lastele tasuta transpordi kooli ja huviringidesse.
  1. Liiniivõrk on optimeeritud vastavalt vajadustele ja koostöös PÜTK’ga.
  2. Likvideeritud on ebaefektiivne bussipark
  3. Ehitatud on kaks uut bussijaama – Koongas ja Lihulas
 • Jätkame teede, tänavate ja valgustuse üleviimist tänapäevasele tasemele. Kruusateed mustkatte alla!
  1. Lihula, Tuudi, Kirbla, Koonga, Lõpe, Oidremaa on saanud kaasaegse tänavalgustuse.
  2. Lisa tänavavalgustuse paigaldamine Lihulas – Kalmu, Veski, Penijõe tee jne.
  3. Virtsu peatänava tänavavalgustus on üle antud riigile ja korda tehtud.
  4. Bussipeatuste valgustite paigaldamine jätkub.
  5. Kruusateede uuendamine ca ~100km ulatuses. Mustkattega teid ~10-15km.
  6. Kergliiklustee Lihula linnas Pärnu maanteel
  7. AS Uninaks ja Greencube, Valuste tee mustkate
 • Tagame ettevõtlust soodustavate arendusprojektide elluviimise, kiire interneti koju ja kontorisse, meedia- ja infokanalite edasiarenduse.
  1. Piirimäe ettevõtluskeskuse ehitus- ja arendustegevused
  2. Infokanalite (allasutuste veebilehed, Lääneranna Teataja) tööle rakendumine
   1. Koostamisel on valla turundusleht
  3. Mustkattega tee Varbla puhkeküla sadamasse
 • Jätkame kaasaegse perearstikeskuse rajamist Lihulasse ja säilitame vastuvõtupunktid praegustes vallakeskustes.
  1. Lihulas valmib uus perearstikeskus 2020-21
  2. Varblas ja Koongas on välja ehitatud perearsti vastuvõtupunkt
 • Tagame sotsiaaltöö ja -hoolekande teenuste kättesaadavuse tänastes asukohtades.
  1. Sotsiaaltöö teenus on tagatud kõikides valla teeninduspunktides.
  2. Lihulas on välja ehitatud erihoolekande üksus.
  3. Uuendamisel on Varbla hooldekodu elu- ja töötingimused.
  4. Rajamisel on Koonga hooldekodu
  5. Sotsiaaltranspordi kohandamine kliendi vajaduspõhiseks
 • Säilitame kultuuri- ja rahvamajad, arendame kultuuri- ja sporditöö avalikku vabaõhutaristut.
  1. Võrgustik on säilinud ja toimib.
  2. Lihula kultuurimaja – avatäited, küte ja suure saali remont (põrandakate, lagi toolid jne)
  3. Varbla rahvamaja (uus elektrisüsteem, saalipõrand, koridorid, avatäited, välisuks jne)
  4. Kõmsi rahvamaja (lavakardinad, saali valgustus, maja fassaad, noortetuba, ventilatsioon)
  5. Lõpe klubi (uus põrand, väliterrass, köök, jõusaal, uued toolid, lauad ja kardinad)
  6. Vatla rahvamaja (õhksoojuspump)
  7. Koonga raamatukogu kolimine kooliruumidesse
  8. Lihula välijõusaali rajamine
  9. Lihula Gümnaasiumi spordihoone ehitus
  10. Lihula Gümnaasiumi spordihoone jõusaali sisustamine
  11. Lihula mõisa kompleksi edasiarendused nii hoone seiskorda kui ekspositsiooni puudutavad.
  12. Vatla mõisa küttesüsteemi ja rõdu ehituse ettevalmistus
 • Jätkame laste huvihariduse võimaluste laiendamist, hoiame hinnad taskukohasena.
  1. Lääneranna Noortekeskuse rakendumine
  2. Noortetubade loomine piirkonniti- Lõpe, Koonga, Kõmsi
  3. Toetame huviharidust ja katame trabspordikulud
  4. Noorsootöötajad Lihulas, Lõpel, Varblas, Kõmsil
  5. Korraldame suviseid õpilasmalevaid
  6. Toetame noorte algatatud projekte, sündmusi, õpitubasi, konverentse jm üritusi.
 • Soodustame külades kodanikuühenduste võimekuse kasvu ja suuremat rollivõttu kohaliku arengu eestvedamisel.
  1. Toetust saavad külaseltsid ja MTÜ’d
  2. Kirbla rahvamaja ehituse toetamine ja raamatukogu kolimine rahvamajja
  3. Virtsu Arenguseltsi toetamine ja kultuurilise tegevuse võimaldamine Virtsu kooli ruumides
  4. Täiskasvanute huvitegevuse toetamine, tasustatud ringijuhid, toetatud ruumirendid
 • Jätkame kultuuri- ja spordivaldkonna rahastamist vähemalt senises mahus.
  1.  MTÜ’de rahastamine on muutunud süsteemseks
 • Korraldame ühisvallas ühiseid suursündmusi: spordipäevad, kohvikutepäevad, eakate kokkusaamised, külaga külale külla jne.
  1. Toimuvad valla spordipäevad, valla sünnipäevad ja vabariigi aastapäevad
  2. Valla taidlejate ühine pidu – “Oma pidu”
  3. Valla laste laulu- ja mängupäev
 • Kaasame rohkem noori ja eakaid kohaliku elu küsimuste otsustamisse.
  1. Loodud noortevolikogu, kellele on antud kaasarääkimise võimalus valda puudutavates teemades. Õigus külastada volikogu istungeid.
  2. Eakate muredele lahenduste leidmine
  3. Toetame eakate klubilist tegevust
  4. Toetame eakate seltskonnaringide tegevust
 • Arendame koduhoolduse ja sotsiaaltranspordi teenust.
  1. Sotsiaaltransport on toimiv ja kaasajastatud – muudetud kliendi vajaduspõhiseks
  2. Loodud tasustatud tugiisikute  ja hooldustöötajate võrgustik
  3. Maksame üksikvanuritele hooldekodudes  kohatasu toetust
 • Loome lastekaitsetöötaja ametikoha. Tõhustame lastekaitsealast tegevust.
  1. Lastekaitsetöötaja on olemas ja lastekaitsetöö toimib
  2. Vallas töötavad tugiisikud, sotsiaalpedagoogid, psüholoog, kooliõde.
 • Jätkame turvalisuse ümarlaua koos käimist ja elukeskkonna ohutumaks muutmist. Edendame vabatahtlikku pääste liikumist.
  1. Paigaldatud on avalikesse kohtadesse lisa turvakaameraid
  2. Vallamajas töötab igapäevaselt politseinik
  3. Toetame vabatahtlikke päästekomandosid
  4. Olemasolevate tänavavalgustite renoveerimine ja valgustite lisamine bussijaamadesse. Mitmed pimedad tänavad on saanud valgustid (Kalmu, Veski, Penijõe tee jne.)
  5. Osalemine „Hea Avalik Ruum” projektis – EL rahastus tuleb 2023
   1. Rajatud uus lipuväljak Lihula Vabadussamba pargis